Kierunek: Informatyka
Specjalność: Cyfryzacja służby zdrowia
Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210

Specjalizacja powstała z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych informatyków wśród podmiotów służby zdrowia. Zapotrzebowanie to jest wynikiem rządowych prac nad cyfryzacją sektora. Cyfryzacja, inaczej dygitalizacja (ang. digitalization ‘ucyfrowienie’) to transformacja zapisu (w celu jego dalszego magazynowania, przetwarzania i przesyłania) danych w formie pisanej, drukowanej, dźwiękowej lub w postaci zapisu analogowego na postać cyfrową. Do tej pory udało się zdygitalizować opiekę zdrowotną wdrażając następujące rozwiązania informatyczne:

 •   Internetowe Konto Pacjenta
 •   E-zwolnienia
 •   E-recepty
 •   E-skierowania

Wdrożenie kolejnego programu – Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest kolejnym wyzwaniem kadrowym dla jednostek sektora. Od stycznia 2021 roku placówki medyczne (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie i gabinety) nie mogą już prowadzić dokumentacji medycznej w formie papierowej – wszystko ma zostać przeniesione do elektronicznych systemów. Systemy będą musiały być udoskonalane, integrowane, utrzymywane, a co za tym idzie potrzebni będą informatycy specjaliści w branży zdrowia. W związku z tym absolwenci specjalności znajdą pracę
w charakterze informatyka w następujących podmiotach:

 •   szpitalach,
 •   publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej,
 •   systemie podstawowej opieki zdrowotnej,
 •   zakładach opieki zdrowotnej,
 •   organizacjach finansujących opiekę zdrowotną,
 •   firmach ubezpieczeniowych,
 •   firmach farmaceutycznych.

Podczas nauki student uzyska kompleksową wiedzę z zakresu informatyki. Absolwent będzie potrafił administrować systemami służby zdrowia, zarządzać bazami danych, zasobami medycznymi oraz wykorzystywać urządzenia i systemy w diagnostycy. Pozna specyfikę zarządzania sektorem ochrony zdrowia i obiegiem informacji.