Kierunek:Kosmetologia
Specjalność:Technologia kosmetyków
Czas trwania studiów:6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Licencjat kosmetologii
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:180 / 180

Studia polecane są osobom zainteresowanym chemią i technologią kosmetyków oraz kosmetologią. Student zdobywa wiedzę z kosmetologii i zapoznaje się z surowcami kosmetycznymi i ich wpływem na zdrowie człowieka. Uczy się chemii kosmetyków, wiedzy niezbędnej do właściwego doboru produktu do potrzeb klienta oraz rozszerzaniu palety produktów dostępnych w salonie, co wpływa na wzrost jego dochodowości.

Student poznaje zagadnienia certyfikacji i wdrożenia produktu kosmetycznego, marketingu produktu, budowania relacji z klientem i dystrybutorami. Zaznajamia się ze specyfiką kosmetyków naturalnych: eko, BIO, vege. Studia przygotowują do pracy kosmetologa, konsultanta, menadżera produktów kosmetycznych, w firmach produkujących
i dystrybuujących produkty kosmetyczne. Przykładowe przedmioty w ramach specjalności Technologii kosmetyków:

 •   Kosmetologia pielęgnacyjna
 •   Kosmetologia upiększająca
 •   Kosmetologia lecznicza
 •   Biofarmacja kosmetyków
 •   Receptura kosmetyków
 •   Aspekty prawne produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych
 •   Marketing produktu kosmetycznego
 •   Chemia surowców kosmetycznych
 •   Biotechnologia farmaceutyczna
 •   Farmakognozja i technologie surowców
 •   Technologia wyrobu kosmetyków i produktów perfumeryjnych

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)