Kierunek:Informatyka
Specjalność:Utrzymanie i rozwój aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych
Czas trwania studiów:7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Inżynier informatyki
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2300 / 1630
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:210 / 210

Studia powstały z myślą o miejscach pracy w organizacjach typu Urząd celno-skarbowy, Straż Graniczna, Policja, wojsko. Skierowane są do osób zainteresowanych informatyką. Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w działach informatycznych w/w organizacji, ale równocześnie nie zamykają drogi w innych obszarach IT. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w rozmaitych rodzajach firm na stanowiskach m.in.:


  •   DevOps Engineer (Development Operation Engineer)

  •   Serwisant aplikacji

  •   Specjalista do spraw aplikacji

  •   Specjalista do spraw utrzymania aplikacji

  •   Specjalista do spraw wsparcia aplikacji

Cel kształcenia

Celem kształcenia na specjalności Specjalista w zakresie utrzymania i rozwoju aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu informatyka, który realizuje prace związane z przygotowaniem środowiska uruchomienia aplikacji oraz zapewnieniem prawidłowego działania i wymaganego poziomu dostępności aplikacji. Odpowiada za utrzymanie i doskonalenie aplikacji oraz prowadzi prace związane z ich rozwojem.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności do pełnienia zawodu informatyka w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia aplikacji oraz prowadzenia prac związanych z ich rozwojem, w tym w szczególności aplikacji używanych w służbach celno-skarbowych i mundurowych. Absolwent potrafi m.in.:

 •   Opracować procedury utrzymania aplikacji (ang. Application Maintenance).
 •   Zarządzać utrzymaniem aplikacji: incydentami, problemami oraz zmianami.
 •   Monitorować działania aplikacji, w tym w szczególności szybkość, wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.
 •   Instalować, konfigurować i dostosowywać aplikacje do zmian sprzętowo-systemowego środowiska pracy.
 •   Dostosowywać aplikacje do zmian w organizacji oraz jej otoczeniu.
 •   Zarządzać licencjami i certyfikatami.
 •   Zbierać, analizować i dokumentować wymagania dotyczące zmian i rozwoju aplikacji.
 •   Implementować zmiany, rozwijać i doskonalić aplikacje zgodnie z wymaganiami.
 •   Organizować i przeprowadzać testy aplikacji.
 •   Zarządzać cyklem wydań kolejnych wersji aplikacji.
 •   Opracowywać dokumentację techniczną i użytkową aplikacji.