Dyplomowany Specjalista

Oferujemy kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą lub bez matury.

Nauka będzie odbywać się tylko on-line.

Dlaczego warto wybrać kształcenie przez Internet?

  • Oszczędzają czas i pieniądze!
  • Możliwość połączenia nauki z pracą zawodową
  • Organizacja własnego czasu w dowolny sposób
  • Dostęp do kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie
  • Szansa nauki dla osób mieszkających daleko od ośrodków akademickich oraz osób z niepełnosprawnościami
  • Dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze!


Cały cykl nauczania trwa trzy semestry.

Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy

Kwalifikacyjnej to jest:

  • ukończone liceum ogólnokształcące
  • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości


Dla kogo jest to adresowane kształcenie specjalistyczne?

  • Kształcenie w ramach piątego poziomu stanowi swoisty pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Główną zaletą wprowadzenia krótkich cykli kształcenia w Polsce, czyli inaczej edukacji na poziomie piątym, jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.
  • Studiami poziomu piątego zainteresowani mogą być zarówno osoby dojrzałe, z doświadczeniem zawodowym, które chciałyby np. zdobyć wyższe kwalifikacje lub chciałyby się przekwalifikować. Inną grupą chętnych na takie kursy są absolwenci szkół średnich jeszcze niezdecydowani co do dalszej ścieżki kształcenia.


Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce.

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje
odpowiadające poziomom PRK

Dyplom doktora – 8

Dyplom magistra – 7

Dyplom licencjata/inżyniera – 6

Świadectwo dyplomowanego specjalisty – 5

Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości – 4

Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach – 3

Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej – 2

Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej – 1


Co to jest kształcenie specjalistyczne?

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
(…)
4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Jak wygląda kształcenie specjalistyczne na świecie?

Za granicą w ramach 5. poziomu oferowany bywa np. cykl, który trwa 3-4 semestry, a dyplom, który otrzymuje się po ukończeniu kursu określany jest np. mianem „associated degree”.

Kształcenie specjalistyczne w Europie

Wiele krajów europejskich oferuje kształcenie na poziomie 5 PRK, prowadzone w ramach szkolnictwa wyższego, odpowiadające kształceniu specjalistycznemu. Jest ono zorientowane na praktykę i zapewnia ich uczestnikom profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy.

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) obejmują kształcenie na poziomie 5. Kształceniu specjalistycznemu przypisuje się zwykle 90-120 punktów ECTS. Obecnie wdrażane jest do systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach w ramach Procesu Bolońskiego, przy czym kraje członkowskie posiadają swobodę w zakresie wdrażania tego kształcenia.

W niektórych krajach (np. Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Islandia, Łotwa, Malta, Słowenia) kształcenie specjalistyczne umożliwia skrócenie studiów pierwszego stopnia, w innych może być ich częścią (np. Francja, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania). W jeszcze innych krajach wymagana jest realizacja programu pomostowego (np. Dania, Irlandia) celem przejścia na studia pierwszego stopnia.

Kształcenie specjalistyczne w innych krajach

Kształcenie odpowiadające polskiemu kształceniu specjalistycznemu jest popularne nie tylko w krajach Unii Europejskiej (np. w Australii, Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych). W wielu krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego Associate degree.

Ukończenie tego typu kształcenia bardzo często umożliwia z jednej strony wejście na rynek pracy, natomiast z drugiej kontynuację kształcenia na trzecim roku czteroletnich studiów licencjackich albo drugim roku trzyletnich studiów licencjackich.

Translate »